:: informacje o firmie
:: sejfy
:: kasy pancerne
:: skarbce
:: szafy
::
obrót gotówką
:: sejfy i szafy ognioodporne
:: skrytki depozytowe
:: drzwi i zamki
:: transport kosztowności
:: k o n t a k t

haste.com.pl
POLECANE SERWISY:
kasy pancerne, sejfy, meble metalowe i inne zabezpieczenia
INFORMACJE DODATKOWE:
nazewnictwo
klasy produktów
regulacje prawne
"HASTE" FH-U HAJN
ul. Rymarska 148d, 70-700 Szczecin
tel. 91.460 68 30, kom. 601 708 551
e-mail: biuro@sejf.com.pl
Regulacje prawne dotyczące przechowywania wartości pieniężnych

- wyciąg w części dotyczącej urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych,
popularnie nazywanych sejfami, kasami, szafami pancernymi -

ROZPORZĄDZENIE (wyciąg)
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 14 października 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
(Dz. U. z dnia 23 października 1998 r.)

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2) wartości pieniężne - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i inne metale z grupy platynowców,

3) przechowywanie wartości pieniężnych - magazynowanie wartości pieniężnych w pomieszczeniach służących do przechowywania wartości pieniężnych, wyposażonych w odpowiednie urządzenia techniczne, zwanych dalej "pomieszczeniami", lub w urządzeniach służących do przechowywania wartości pieniężnych, zwanych dalej "urządzeniami",

4) transport wartości pieniężnych - przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych poza obrębem jednostki organizacyjnej,

5) jednostka obliczeniowa - jednostkę określającą dopuszczalny limit stale lub jednorazowo przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych, wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",

6) klasa odporności na włamanie - klasyfikacyjne oznaczenie odporności na włamanie, wyrażonej w jednostkach oporowych obliczanych dla każdego urządzenia.

 
PODZIAŁ POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ W ZALEŻNOŚCI OD ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE, WYRAŻONEJ W JEDNOSTKACH ODPORNOŚCI (ru) ORAZ ZE WZGLĘDU NA LIMIT PRZECHOWYWANYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH, WYRAŻONYCH W JEDNOSTKACH OBLICZENIOWYCH I W PRZYBLIŻONYCH WARTOŚCIACH W PLN
[1 JO = 370.000 PLN wg IV.kw.2008r]... zobacz
góra strony
Copyright © 2009 HASTE FH-U Hajn - sejf.com.pl | All Rights Reserved | » MAPA STRONY